strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk bw2

Zasady organizacji praktyki indywidualnej

1. kartę zgłoszenia praktyki  należy wydrukować, wypełnic. W zakładzie, ktory został wybrany na odbycie praktyki należy uzyskać zgode na jej realizację

2. z kartą podpisana przez zakład należy zgłosić się do opiekuna praktyk na Uczelni

3. jezeli opiekun zaakceptuje wybrany przez studenta zakład nalezy wydrukować 2 egzemplarze umowy

UMOWA o praktykę - umowę wypełnia student: należy wpisać nazwę zakładu + adres swoje imię i nazwisko, kierunek i termin realizacji praktyki.

4.Student drukuje 2 egzemplarze umowy (najlepiej dwustronnie) i zanosi do zakładu do podpisania.

5. Student składa w Sekcji ds. Praktyk PRZYPOMINAMY DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED PRAKTYKĄ:

- podpisane przez zakład przyjmujący na praktykę- 2 egzemplarze umowy

- kartę zgłoszenia praktyki

- ksero polisy od NNW ( nie dotyczy studentów ubezpieczonych w Uczelni, wystarczy na karcie zaznaczyć)

Prosze pamiętać: umowy do podpisania należy złożyć 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki

6. UMOWY podpisane przez Uczelnie student zobowiązany jest odebrać przed rozpoczęciem praktyki

LISTA zakładów, z którymi są podpisane umowy o organizację praktyk

 

 

 

Praktyka-  2 semestr

Program praktyki

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

ankieta studenta

ankieta ewaluacyjna dla pracodawcy

Formularz zwolnienia z praktyki

prosimy podpisywać sprawozdania czytelnie: imię i nazwisko

Praktyka - 3 semestr

specjalność: admnistracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Program praktyki

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

ankieta studenta

ankieta ewaluacyjna dla pracodawcy

Formularz zwolnienia z praktyki

prosimy podpisywać sprawozdania czytelnie: imię i nazwisko

specjalność: bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych

Program praktyki

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

ankieta studenta

ankieta ewaluacyjna dla pracodawcy

Formularz zwolnienia z praktyki

prosimy podpisywać sprawozdania czytelnie: imię i nazwisko

specjalność - bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych

Miejsca realizacji praktyki: szpitale, przychodnie

Bezpieczeństwo zdrowotne: jest jedną z kluczowych sfer życia człowieka i jest to podstawowa funkcja państwa.

Co należy poznać na praktyce.

1.       Podstawy prawne funkcjonowania placówki  ochrony zdrowia.

2.       Wszystkie normy prawne odnoszące się do usług zdrowotnych.

3.       Student zapoznaje się z :

- strukturą organizacyjną placówki,

- organizacja pracy personelu –harmonogramy pracy ,

- deficyty personelu medycznego,

- sposoby rejestracji do lekarza, na zabiegi itd.,

- dostęp do badań diagnostycznych( ograniczony czy swobodny?)

- pobieranie opłat za świadczenia opieki zdrowotnej,

- odmowy udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,

- długiego czasu oczekiwania na realizację świadczeń,

- uprawnienia do korzystania poza kolejnością – komu przysługują czy są respektowane?,

- transport sanitarny – jak jest zorganizowany, czy są trudności, jeżeli są problemy z organizacją transportu to, z czego wynikają,

- badania diagnostyczne w trybie ambulatoryjnym- czy są kolejki?

- problem w leczeniu specjalistycznym i szpitalnym,

- dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych itp.

 

Praktyka - 4 semestr

specjalność: admnistracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Program praktyki

Karta przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Formularz zwolnienia

prosimy podpisywać sprawozdania czytelnie: imię i nazwisko

ankieta studenta

ankieta ewaluacyjna dla pracodawców

specjalność: bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych

Program praktyki

Karta przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Formularz zwolnienia

prosimy podpisywać sprawozdania czytelnie: imię i nazwisko

ankieta studenta

ankieta ewaluacyjna dla pracodawców

Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. karta przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK

instytucje ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej: policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmerie wojskowe;

służby ochrony bezpieczeństwa publicznego: policja, straż graniczna, straż miejska, firmy ochroniarskie;

 instytucje ukierunkowane na zarządzanie kryzysowe: wojsko polskie, policja, państwowa straż pożarna, straż graniczna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach miast,   urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich;

instytucje zajmujące się ochroną informacji niejawnych: sądy powszechne, prokuratury, policja, państwowa straż pożarna, urzędy miasta, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe.

 


 
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster