strona główna
Dokumenty do zaliczenia bw

 

Zasady postępowania przy indywidualnej organizacji praktyk

karta zgłoszenia należy wydrukować kartę i ją wypełnić

1. zakład pracy podpisuje zgodę na realizację praktyki na karcie zgloszenia

2. następnie należy zgłosić się do opiekuna praktyk z kartą zgłoszenia praktyki conajmniej 2 tyg. przed terminem praktyki

3. jeżeli opiekn praktyk zaakceptuje wybór zakładu,  wówczas należy wpisać dane zakładu do umowy

UMOWA o praktykę studencką- wypełnia student pola wykropkowane ( nazwę i adres zakładu, swoje imię i nazwisko, kierunek, datę realizacji praktyki)

4. Jeżeli wszystkie wymagane dane są wpisane należy umowę wydrukować w 2 egzemplarzach (dwustronnie) i zanieś do zakładu, w którym będzie realizowana praktyka.

5. Zakład podpisuje 2 egzemplarze umowy

6. Student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

-  2 egzemplarze podpisanej umowy

- kartę zgłoszenia praktyki

- ksero polisy od NNW ( nie dotyczy ubezpieczonych w Uczelni- proszę zaznaczyć na karcie)

Proszę pamiętać: umowy do podpisania należy złożyć w p. 102 A 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki

Podpisane przez Uczelnię umowy odbiera student i przekazuje do zakładu:1 egz. umowy 

2-gi egz. należy oddać wraz z Kartą przebiegu praktyki Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki

Lista zakładów/instytucji, z którymi juz mamy podpisane umowy o praktyki (lista będzie uzupełniana)


Zakłady/instytucje,  z którymi PWSZ im. Witelona w Legnicy

ma podpisane umowy o organizację praktyk.

1.       Urząd Miasta Legnica

2.       Urząd Miejski Chojnów

3.       Urząd Gminy Chojnów

4.       Urząd Miejski w Jaworze

5.       Starostwo Powiatowe w Jaworze

6.       Starostwo Powiatowe w Legnicy

7.       Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

8.       Urząd Skarbowy w Legnicy

9.       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

10.   SANHA Polska Sp. z o.o. w Legnicy

11.   Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

12.   Gates Polska Sp. z o.o. w Legnicy

13.   Wezi-tec Sp. z o.o. w Legnicy

14.   Winkelmann Sp. z o.o. w Legnicy

15.   Vitbis Sp.  z o.o. w Złotoryi

16.   ZUS Oddział w Legnicy

17.   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

18.   Komenda Miejska Policji w Legnicy

19.   Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

20.   Urząd Miasta Bolesławiec

21.   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy

 

 

 

 

Jeżeli instytucja,w której student będzie realizował praktykę, jest wymieniona na liście, tzn., że umowa o praktykę nie jest już potrzebna. Student przynosi do Sekcji ds. Praktyk Studenckich tylko kartę zgłoszenia

 

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki

I rok licencjat

- program praktyki

- karta przebiegu praktyki

- sprawozdanie

- dziennik praktyk

- Formularz zwolnienia z praktyki

- ankieta dla studenta

- ankieta dla pracodawcy

II rok licencjat

- program praktyki

- karta przebiegu praktyki

- sprawozdanie

- dziennik praktyk

- ankieta dla studenta

- ankieta dla pracodawcy

- Formularz zwolnienia z praktyki

III rok licencjat specjalność administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego

- program praktyki

- karta przebiegu praktyki

- sprawozdanie

- dziennik praktyk

- ankieta dla studenta

- ankieta dla pracodawcy

- Formularz zwolnienia z praktyki

III rok licencjat specjalność bezpieczeństwo i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie

- program praktyk

- karta przebiegu praktyki

- sprawozdanie

- dziennik praktyk

- ankieta dla studenta

- ankieta dla pracodawcy

- Formularz zwolnienia  z praktyki

LICZBA LINIJEK W DOKUMENTACH JEST PRZYPADKOWA

HARMONOGRAM PRAKTYK

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK

w roku akademickim 2017/2018

kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

Kierunek

Rok / semestr

Rodzaj studiów

Liczba godzin

Termin realizacji

Termin zaliczenia

Uwagi

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia

I rok

Semestr II

Stacjonarne

160

16.04.2018 r. –  18.05.2018 r

do 19.06.2018

W przypadku realizacji praktyk zawodowych w okresie wakacyjnym* – termin zaliczenia do 20.09.2018

niestacjonarne

do 10.09.2018 r.

17.06.2018

II rok

Semestr IV

Stacjonarne

160

19.02.2018r. –16.03.2018 r.

do 19.06.2018

niestacjonarne

do 10.09.2018 r.

do 17.06.2018

III rok

Semestr VI

Stacjonarne

160

19.03.2018r -16.04.2018 r.

do 25.05.2018

niestacjonarne

do 10.09.2018 r.

do  27.05.2018

 

Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. karta przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster