strona główna
Dokumenty do zaliczenia zip1

INDYWIDUALNA organizacja praktyk

 

Karta zgłoszenia praktyki -

1. zakład pracy podpisuje zgodę na realizację praktyki na karcie zgłoszenia

2. następnie należy zgłosić się do Opiekuna praktyk z kartą zgloszenia praktyki

3. jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje wybór zakładu, wówczas należy wpisać dane zakładu do umowy

UMOWA o praktykę studencką- wypełnia student pola wykropkowane- należy wpisać nazwę i adres zakadu, swoje imię i nazwisko, kierunek oraz termin realizacji praktyki. Umowę można wypełnić komputerowo, można ręcznie

4. umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach (dwustronnie jeżeli istnieje taka możliwość) i zanieść do zakładu, w którym będzie realizowana praktyka

5. zakład podpisuje 2 egzemplarze, które student odbiera

6. student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

- 2 podpisane egz. umowy

- kartę zgłoszenia praktyki

- ksero polisy NNW(nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni - wystarczy zaznaczyć na karcie zgloszenia praktyki) k.

 

Umowy podpisane przez Uczelnię student zobowiązany jest  odebrać przed terminem praktyki i dostarczyć do zakładu 1 egz. umowy, 2 egz. student oddaje Opiekunowi praktyk wraz z Kartą przebiegu praktyki

Zakłady/instytucje,  z którymi PWSZ im. Witelona w Legnicy

ma podpisane umowy o organizację praktyk.

1.       Urząd Miasta Legnica

2.       Urząd Miejski Chojnów

3.       Urząd Gminy Chojnów

4.       Urząd Miejski w Jaworze

5.       Starostwo Powiatowe w Jaworze

6.       Starostwo Powiatowe w Legnicy

7.       Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

8.       Urząd Skarbowy w Legnicy

9.       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

10.    SANHA Polska Sp. z o.o. w Legnicy

11.    Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

12.    Gates Polska Sp. z o.o. w Legnicy

13.    Wezi-tec Sp. z o.o. w Legnicy

14.    Winkelmann Sp. z o.o. w Legnicy

15.    Vitbis Sp.  z o.o. w Złotoryi

16.    ZUS Oddział w Legnicy

17.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

18.    Komenda Miejska Policji w Legnicy

19.    Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

20.    Urząd Miasta Bolesławiec

21.    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy

Studenci, którzy będą realizować praktyki w czasie wakacji:

termin złożenia umów wraz z kartą zgłoszenia praktyki mija 30 maja danego roku. Proszę pamiętać żeby umowy były odebrane przed sesją egzaminacyjnąDokumenty do zaliczenia praktyki dla studentów, którzy rozpoczeli nauke w roku akademickim 2014-2015 i później

Regulamin praktyk

Program praktyk

WYTYCZNE do napisania sprawozdania

 

Wymogi ogólne do sprawozdania:

      1. 4-6  stron maszynopisu 

2. Drukowany dwustronni

3.   3.Odstęp między wierszami 1,5

4.   4. Czcionka 12

      5. Zakaz wklejania zdjęć, struktur organizacyjnych, pism itd.

Wymogi szczegółowe:

Sprawozdanie z praktyki powinno być syntetycznym ujęciem treści związanych ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa przemysłowego, w którym student odbywał praktykę. Praktykant w oparciu o swoje doświadczenia z praktyki potrafi ocenić rolę przedsiębiorstwa na rynku produkcji i usług. Ponadto powinien zapoznać się z problematyką:

–        procesów sterowania produkcją,

–        wydajności pracy,

–        bezpieczeństwa pracy,

–        jakości oferowanych produktów i usług,

–        procesów logistycznych.

i zależnie od specjalności pogłębiać umiejętności w jednym lub kilku z wymienionych obszarów.

Student powinien zamieścić także wykaz zadań i czynności, w których uczestniczył wraz z oceną nabytych umiejętności praktycznych.

 

 

semestr II

Karta modułu

Formularz zwolnienia

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie

semestr IV

Karta modułu

Formularz zwolnienia

Karta nprzebiegu praktyki

Sprawozdanie

semestr VI

Karta modułu

Karta modułu IBP

Formilarz zwolnienia SSP

Formularz zwolnienia LWP

Formularz zwolnienia IBP

Karta przebiegu praktyki SSP

Karta przebiegu praktyki LWP

Karta przebiegu praktylki IBP

Sprawozdanie


Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. kartę przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.


Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster