strona główna
Dokumenty do zaliczenia zip1

INDYWIDUALNA organizacja praktyk

 

Karta zgłoszenia praktyki -

1. zakład pracy podpisuje zgodę na realizację praktyki na karcie zgłoszenia

2. następnie należy zgłosić się do Opiekuna praktyk z kartą zgloszenia praktyki

3. jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje wybór zakładu, wówczas należy wpisać dane zakładu do umowy

UMOWA o praktykę studencką -oraz UMOWA POWIERZENIA 2egz. wypełnia student pola wykropkowane- należy wpisać nazwę i adres zakadu, swoje imię i nazwisko, kierunek oraz termin realizacji praktyki. Umowę można wypełnić komputerowo, można ręcznie

4. umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach (dwustronnie jeżeli istnieje taka możliwość) i zanieść do zakładu, w którym będzie realizowana praktyka

5. zakład podpisuje 2 egzemplarze, które student odbiera

6. student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

- 2 podpisane egz. umowy

- kartę zgłoszenia praktyki

- ksero polisy NNW(nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni - wystarczy zaznaczyć na karcie zgloszenia praktyki) .

 

Umowy podpisane przez Uczelnię student zobowiązany jest  odebrać przed terminem praktyki i dostarczyć do zakładu 1 egz. umowy, 2 egz. student oddaje Opiekunowi praktyk wraz z Kartą przebiegu praktyki

Zakłady/instytucje,  z którymi PWSZ im. Witelona w Legnicy

ma podpisane umowy o organizację praktyk.

1.       Urząd Miasta Legnica

2.       Urząd Miejski Chojnów

3.       Urząd Gminy Chojnów

4.       Urząd Miejski w Jaworze

5.       Starostwo Powiatowe w Jaworze

6.       Starostwo Powiatowe w Legnicy

7.       Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

8.       Urząd Skarbowy w Legnicy

9.       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

10.    SANHA Polska Sp. z o.o. w Legnicy

11.    Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

12.    Gates Polska Sp. z o.o. w Legnicy

13.    Wezi-tec Sp. z o.o. w Legnicy

14.    Winkelmann Sp. z o.o. w Legnicy

15.    Vitbis Sp.  z o.o. w Złotoryi

16.    ZUS Oddział w Legnicy

17.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

18.    Komenda Miejska Policji w Legnicy

19.    Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

20.    Urząd Miasta Bolesławiec

21.    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy

Studenci, którzy będą realizować praktyki w czasie wakacji:

termin złożenia umów wraz z kartą zgłoszenia praktyki mija 30 maja danego roku. Proszę pamiętać żeby umowy były odebrane przed sesją egzaminacyjnąRegulamin praktyk

 

Program praktyk dla wszystkich w programie praktyk zawarte są wymagania dotyczące sprawozdania pkt. 9. Wymogi merytoryczne dotyczące sprawozdania z praktyk.

Wymogi ogólne do sprawozdania:

1.      4-6  stron maszynopisu 

2.      Drukowany dwustronnie

3.      Odstęp między wierszami 1,5

4.      Czcionka 12

5.      Zakaz wklejania zdjęć, struktur organizacyjnych, pism itd.

 

Wymogi szczegółowe:

Sprawozdanie z praktyki powinno być syntetycznym ujęciem treści związanych ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa przemysłowego, w którym student odbywał praktykę. Praktykant w oparciu o swoje doświadczenia z praktyki potrafi ocenić rolę przedsiębiorstwa na rynku produkcji i usług. Ponadto powinien zapoznać się z problematyką:

–        procesów sterowania produkcją,

–        wydajności pracy,

–        bezpieczeństwa pracy,

–        jakości oferowanych produktów i usług,

–        procesów logistycznych.

i zależnie od specjalności pogłębiać umiejętności w jednym lub kilku z wymienionych obszarów.

Student powinien zamieścić także wykaz zadań i czynności, w których uczestniczył wraz z oceną nabytych umiejętności praktycznych.

 

9. Wymogi merytoryczne dotyczące sprawozdania z praktyk.

Semestr 2

Sprawozdanie z praktyki na 2-gim semestrze powinno zawierać:

·         krótką prezentację przedsiębiorstwa, w którym odbywana była praktyka, historię i etapy rozwoju firmy, otrzymane certyfikaty, przedmiot działalności i ofertę produktową firmy,

·         schemat i opis struktury  organizacyjnej oraz formy organizacyjno-prawnej,

·         osobiste uwagi studenta na temat praktyki, jej organizacji i nabytych w jej toku umiejętności.

 

Student zamieszcza w sprawozdaniu wykaz zadań i czynności wykonywanych na praktyce, dzięki którym uzyskał wymagane efekty kształcenia.

 

Semestr 4

Inżynieria motoryzacyjna:

Sprawozdanie z praktyki powinno mieć charakter  raportu. Student na podstawie swoich obserwacji i  doświadczeń z praktyki oraz zebranej dokumentacji dokonuje:

 

Logistyka i zarządzanie produkcją

Sprawozdanie z praktyki powinno mieć charakter  raportu. Student na podstawie swoich obserwacji i  doświadczeń z praktyki oraz zebranej dokumentacji dokonuje:

 

Semestr 6

Inżynieria motoryzacyjna

Sprawozdanie z praktyki powinno mieć charakter  raportu. Student na podstawie swoich obserwacji i  doświadczeń z praktyki oraz zebranej dokumentacji dokonuje:

 

Zarządzanie Energią i Inżynieria Energetyczna

Sprawozdanie z praktyki powinno mieć charakter  raportu. Student na podstawie swoich obserwacji i  doświadczeń z praktyki oraz zebranej dokumentacji dokonuje:

 

Logistyka w przedsiębiorstwie

Sprawozdanie z praktyki powinno mieć charakter  raportu. Student na podstawie swoich obserwacji i  doświadczeń z praktyki oraz zebranej dokumentacji dokonuje:

 

 

sprawozdanie - wzór dla wszystkich roczników

Dokumenty do zaliczenia

2 semestr

1. Karta przebiegu praktyki

4 semestr

1. Karta przebiegu praktyki specjalność- Inżynieria motoryzacyjna

2. Karta przebiegu praktyki, specjalność- Logistyka i zarządzanie produkcją

6 semestr

1. Karta przebiegu praktyki - Inżynieria motoryzacyjna

2. Karta przebiegu praktyki- Logistyka w przedsiebiorstwie

3.Karta przebiegu praktyki - Zarządzanie energią i inżynieria energetyczna

 

Formularze zwolnienia z praktyki dla studentów aktywnych zawodowo

I rok

1. Formularz zwolnienia z praktyki

II rok

1. Formularz zwolnienia z praktyki IM,

2. Formularz zwolnienia z praktyki LZP.

III rok

1. Formularz zwolnienia z praktyki IM,

2. Formularz zwolnienia z praktyki LP,

3. Formularz zwolnienia z praktyki ZEIE.

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO FORMULARZA ZWOLNIENIA WZÓR dla wszystkich

 

Sprawozdanie do formularza zwolnienia dla wszystkich specjalności

 

WYTYCZNE do napisania sprawozdania

 

Wymogi ogólne do sprawozdania:

      1. 4-6  stron maszynopisu 

2. Drukowany dwustronnie

3.Odstęp między wierszami 1,5

4. Czcionka 12

      5. Zakaz wklejania zdjęć, struktur organizacyjnych, pism itd.

Wymogi szczegółowe:

Sprawozdanie z praktyki powinno być syntetycznym ujęciem treści związanych ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa przemysłowego, w którym student odbywał praktykę. Praktykant w oparciu o swoje doświadczenia z praktyki potrafi ocenić rolę przedsiębiorstwa na rynku produkcji i usług. Ponadto powinien zapoznać się z problematyką:

–        procesów sterowania produkcją,

–        wydajności pracy,

–        bezpieczeństwa pracy,

–        jakości oferowanych produktów i usług,

–        procesów logistycznych.

i zależnie od specjalności pogłębiać umiejętności w jednym lub kilku z wymienionych obszarów.

Student powinien zamieścić także wykaz zadań i czynności, w których uczestniczył wraz z oceną nabytych umiejętności praktycznych.

 

 


Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. kartę przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.


Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster